Osobný bankrot po novom

Dňa 01.03.2017 nadobudne účinnosť novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii, ktorá zásadným spôsobom mení spôsob oddlženia (zbavenia sa dlhov) fyzických osôb tzv. osobný bankrot. Domáhať sa oddlženia bude oprávnený každý platobne neschopný dlžník, ktorý je fyzickou osobou, a to buď prostredníctvom konkurzu alebo splátkovým kalendárom. Fyzická osoba je platobne neschopná, ak nie je schopná plniť 180 dní po lehote splatnosti aspoň jeden peňažný záväzok. Ak peňažnú pohľadávku nemožno voči dlžníkovi vymôcť exekúciou, predpokladá sa, že je platobne neschopný. Zákon nerozlišuje medzi dlžníkom, ktorý je fyzickou osobou podnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom. Podmienkou pre oprávnenosť dlžníka podať návrh na vyhlásenie konkurzu alebo na určenie splátkového kalendára bude skutočnosť, aby sa voči nemu viedlo exekučné alebo obdobné vykonávacie konanie.

Zákon zároveň taxatívne vymedzuje tzv. nedotknuteľné pohľadávky, t. j. pohľadávky, ktorých sa nebude možné zbaviť ani prostredníctvom oddlženia (zabezpečená pohľadávka napr. hypotekárny úver, pohľadávka dieťaťa na výživné, atď.).

Dlžník musí mať pri oddlžení poctivý zámer. Veriteľ bude mať právo domáhať sa zrušenia oddlženia do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer.

Návrh na vyhlásenie konkurzu alebo na určenie splátkového kalendára sa bude podávať na predpísanom tlačive prostredníctvom Centra právnej pomoci, resp. advokátom určeným Centrom. Preddavok na náklady bude vo výške 500,- Eur. Túto sumu bude môcť poskytnúť dlžníkovi za stanovených podmienok aj Centrum právnej pomoci.

Konkurz

Ak budú po podaní návrhu splnené podmienky, príslušný súd vyhlási konkurz a zároveň rozhodne aj o oddlžení. Teda dlžník bude oddlžený momentom nadobudnutia právoplatnosti uznesenia o vyhlásení konkurzu. Pre dlžníka je podstatné, že po vyhlásení konkurzu sa mu nebudú robiť žiadne zrážky zo mzdy, dôchodku, prípadne z iných príjmov a konania, v ktorých sú uplatňované voči dlžníkovi pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojované iba v konkurze, súd bez zbytočného odkladu zastaví. Podobne to  platí pri exekúciách.

Konkurzu bude podliehať iba majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu, okrem nepostihnuteľnej hodnoty obydlia dlžníka (vo výške 10.000,- Eur) a majetku dlžníka, ktorý nemožno postihnúť exekúciou. Uvedený majetok sa v konkurze speňaží a budú sa z neho pomerne uspokojovať dlžníkovi veritelia.

Splátkový kalendár

Oddlženie prostredníctvom splátkového kalendára budú využívať najmä osoby, ktoré nebudú chcieť prísť o svoj majetok jeho speňažením v konkurze, avšak nedokážu v plnej výške uhrádzať svoje dlhy. Ak budú po podaní návrhu splnené podmienky, príslušný súd poskytne dlžníkovi ochranu pred veriteľmi. Poskytnutím ochrany sa odložia všetky exekúcie vedené voči dlžníkovi ohľadom pohľadávok, ktoré môžu byť uspokojené iba splátkovým kalendárom. Ak súd určí splátkový kalendár, bude musieť byť rozhodnuté o zastavení exekúcie.

Splátkový kalendár súd určí, ak uspokojenie veriteľov bude minimálne 30 % z nezabezpečených pohľadávok a zároveň bude musieť byť uspokojenie o 10 % vyššie, ako by sa dosiahlo v konkurze. Ak pomery dlžníka neumožnia zostaviť splátkový kalendár, správca odporučí dlžníkovi podať návrh na vyhlásenie konkurzu. Splátkový kalendár bude rozvrhnutý na päť rokov. O oddlžení súd rozhodne v uznesení, ktorým určí splátkový kalendár. Vyhlásením konkurzu na majetok dlžníka sa splátkový kalendár stáva neúčinný.

JUDr. František Kurnota, advokát