Neuznaný nárok na dovolenku

Pracujem v súkromnej firme, ktorá k 1. januáru tohto roka zmenila názov aj adresu sídla. Majiteľ zostal ten istý. Miesto výkonu mojej práce ani pracovná náplň sa nezmenili. K 1. januáru 2017 mi však majiteľ „vynuloval“ počet dní dovolenky. Zostalo mi 11 dní z minulého roka, avšak na výplatnej páske je uvedená nula. Starú dovolenku nemôžem čerpať a ani mi ju nechce preplatiť. Tak isto postupoval aj voči mojim ďalším kolegom. Má na to majiteľ právo?


Na uvedený postup nie je Váš zamestnávateľ oprávnený a porušuje svoje povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 311/2001 Z. z . Zákonník práce. Zmena obchodného mena a sídla zamestnávateľa nijakým spôsobom neovplyvňuje Váš nárok na dovolenku. Na takéto konanie nie je zamestnávateľ oprávnený ani v prípade, že by došlo k zmene Vášho zamestnávateľa (z dôvodu jeho predaja a pod.). Všetky práva a povinnosti by v plnom rozsahu prešli na nového zamestnávateľa, vrátene povinnosti poskytnúť zamestnancovi dovolenku v zákonnej výmere.


Čo sa týka dovolenky nevyčerpanej v príslušnom kalendárnom roku, Zákonník práce ustanovuje nasledovné: „Ak si zamestnanec nemôže vyčerpať dovolenku v kalendárnom roku preto, že zamestnávateľ neurčí jej čerpanie, alebo pre prekážky v práci na strane zamestnanca, zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi dovolenku tak, aby sa skončila najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho roka. Ak zamestnávateľ neurčí zamestnancovi čerpanie dovolenky najneskôr do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka tak, aby zamestnanec vyčerpal dovolenku do konca tohto kalendárneho roka, čerpanie dovolenky si môže určiť zamestnanec. Toto čerpanie dovolenky je zamestnanec povinný oznámiť zamestnávateľovi písomne, najmenej 30 dní vopred; uvedená lehota môže byť so súhlasom zamestnávateľa skrátená.“


Zákonník práce zároveň nepripúšťa, s výnimkou prípadu skončenia pracovného pomeru, aby za nevyčerpané 4 týždne základnej výmery dovolenkybola poskytnutá náhrada mzdy. Náhrada mzdy môže byť poskytnutá len za časť dovolenky, ktorá presahuje 4 týždne, aj to až po uplynutí kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom nárok na dovolenku vznikol.


V uvedenom prípade máte možnosť podať podnet na miestne príslušný inšpektorát práce podľa miesta prevádzky, resp. sídla zamestnávateľa (pre okres Malacky je ním inšpektorát práce so sídlom v Bratislave). Môžete podať aj anonymné oznámenie, ktoré by v uvedenom prípade inšpektorát práce mal prešetriť, nakoľko upieranie nároku na dovolenku je závažným porušením povinností zamestnávateľa.


JUDr. František Kurnota, advokát