Náš tím

JUDr. FRANTIŠEK KURNOTA

Absolvoval štúdium práva na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde v roku 2011 úspešne vykonal rigoróznu skúšku a obhájil rigoróznu prácu v odbore obchodné právo a získal akademický titul „doktor práv“ – JUDr.

Počas štúdia pracoval v Advokátskej kancelárii v Banskej Bystrici ako právny asistent. Od roku 2010 pracoval ako advokátsky koncipient v advokátskej a správcovskej kancelárii v Bratislave. V roku 2013 s vyznamenaním vykonal advokátsku skúšku a bol zapísaný do zoznamu advokátov Slovenskej advokátskej komory pod číslom 6647.