Online poradňa

DOMÁCE NÁSILIE – právne prostriedky ochrany

Pojem domáce násilie zahŕňa všetky formy fyzického, sexuálneho, psychického, sociálneho alebo ekonomického násilia páchaného v domácnosti alebo v rámci rodiny. Najčastejšími obeťami domáceho násilia sú ženy, avšak ohrozenými skupinami sú aj deti či osoby vyššieho veku. Obete domáceho násilia vzhľadom na jeho špecifický charakter z rôznych dôvodov nevyužívajú existujúce občianskoprávne či verejnoprávne prostriedky ochrany, prípadne o nich ani nevedia. […]

Problematické susedské vzťahy

Môj sused má úzky vjazd do domu a keď vystupuje z auta, poškodzuje nám trávnik, lebo po ňom šliape. Keď sme ho upozornili, povedal, veď to nie je vaše, ale mestské. Časť pred domom je mestská, ale sme užívatelia tejto plochy, sadíme tu kvety, kosíme a sú tu vedené inžinierske siete. Tiež nám vo dvore ničí […]

Prevod zaťaženej nehnuteľnosti

Počas manželstva sme s manželom kúpili byt do osobného vlastníctva. Po rozvode v ňom zostal bývať a mne vyplatil môj podiel. Na vyplatenie si zobral úver, za ktorý ručí spomínaným bytom. Zároveň sme sa dohodli, že byt darujeme synovi, avšak s podmienkou dožitia exmanžela. Je možné darovať byt už teraz, alebo sa musí počkať na splatenie úveru? Môže sa […]

Hospodárenie so spoločnou vecou

Manželka je spoluvlastníčkou poľnohospodárskeho pozemku, ktorý je v katastri vedený ako trvalé trávne porasty, pričom dlhodobo nie je obhospodarovaný a je na ňom nálet agátu. Minulý rok postihla oblasť silná búrka s následkom vývratov niekoľkých agátov. Pretože máme záujem o spracovanie vývratov, podala si manželka e-mailom na obecný úrad žiadosť o povolenie ich spracovania na […]

Podielové spoluvlastníctvo – práva a povinnosti

So súrodencom sme zdedili rodičovský dom s pozemkom, ktorý je neobývaný a každý vlastní ½. Prosím týmto o radu, aké sú práva a povinnosti spoluvlastníkov, a to čo sa týka predaja, vyporiadania, platenia energií, udržiavania poriadku v dome a jeho okolí. Ako možno postupovať, keď dohoda medzi spoluvlastníkmi nie je možná a jeden zo spoluvlastníkov si neplní povinnosti? […]

Chránená dielňa a pracovisko

Manžel je ZŤP a chcel by v našom dome prevádzkovať živnosť, a to poskytovanie  liečebných masáží. Je možné v takomto prípade zriadiť chránenú dielňu? Chránenú dielňu definuje zákon o službách zamestnanosti ako pracovisko, na ktorom právnická osoba alebo fyzická osoba zriadi viac ako jedno pracovné miesto pre občana so zdravotným postihnutím a na ktorom pracuje najmenej 50 […]

Neuhradená kúpna cena

Pred siedmimi rokmi som predal pozemok za 30.000,- Eur konateľovi nemenovanej malackej RK. Do času predaja som investoval do IS 12.500 Eur, pri podpísaní zmluvy mi bolo vyplatených 15.000 Eur a ďalších 15.000 Eur malo byť vyplatených v dvoch splátkach do 3 mesiacov od podpísania zmluvy, čo sa však nestalo. Na pozemok si po vklade vlastníckeho práva, […]

Predkupné právo

Ako spoluvlastník vlastním časť nehnuteľnosti – orná pôda (dedičstvo po rodičoch). Táto pôda je užívaná poľnohospodárskym podnikom, ktorý má so spoluvlastníkmi uzatvorené nájomné zmluvy. V tomto roku súčasne s predĺžením nájomných zmlúv nájomca ponúkol, že ornú pôdu od majiteľov kúpi. Jeden zo spoluvlastníkov túto ponuku prijal a predal svoj podiel. Nikoho z ostatných spoluvlastníkov však o svojom úmysle predať podiel […]

Podielové spoluvlastníctvo

Som podielovým spoluvlastníkom pozemku. Na mojej časti tohto pozemku by som si chcel postaviť rodinný dom. Ako mám postupovať vo vzťahu k ostatným spoluvlastníkom v prípade, že nebudú súhlasiť? V prvom rade, je nutné upozorniť, že spoluvlastnícky podiel na spoločnej veci nemožno chápať ako určitú reálne určenú časť spoločnej veci, ktorá by bola vo výlučnom vlastníctve či užívaní […]

Vyporiadanie BSM

S manželom sme v rozvodovom konaní a neviem ako mám postupovať vo veci vyporiadania nášho spoločného majetku. Komunikácia s manželom je problematická. Prosím poraďte mi, aké mám možnosti a čo by bolo najlepšie? V momente nadobudnutia právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva vaše bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (ďalej len „BSM“) zaniká a môžete pristúpiť k vyporiadaniu spoločného majetku zo zaniknutého BSM. Existujú tri spôsoby ako […]

Príslušenstvo bytu

Minulý rok som kúpil byt od RK v Malackách, ale nedostal som pivnicu ktorú som tiež zaplatil a v zmluve sa píše, že mi patrí. Uz vyše pol roka tlačím na RK aby mi zabezpečili pivnicu, ktorú som zaplatil (telefonicky, mailom, osobne) a oni to uplne ignorujú, že tu nemôžu nič spraviť. Zaujíma ma, čo mi […]

Neplatenie výživného

Bývalý manžel mi už vyše roka neplatí výživné na syna. Pôvodne bol po rozvode súdom zaviazaný platiť 1000 slovenských korún mesačne, po prechode na euro to bolo 33 €. Neskôr sa mi podarilo súdnou cestou zvýšiť na 80 €, čo mimochodom stále nepovažujem za adekvátne, ale nedostávam ani to. Bývalý manžel argumentuje, že je dlhodobo […]

Dodatočné konanie o dedičstve – novoobjavený majetok poručiteľa

Zistil som, že časť majetku po mojom nebohom otcovi nebola zahrnutá v osvedčení o dedičstve. Jedná sa o nehnuteľnosti, o ktoré mám záujem. Ako mám postupovať, aby som predmetné nehnuteľnosti získal do svojho vlastníctva? Ak sa po tom, ako bolo pôvodné konanie o dedičstve právoplatne skončené zistí, že v konaní nebol prejednaný všetok majetok, ktorý poručiteľ ku dňu smrti vlastnil, súd […]

Dlžník v cudzine

Vlastním rodinný dom mimo Malaciek. Mám už dosť vysoký vek, preto tam nechodím často. Keď istá moja známa nemala kde bývať, ponúkla som jej ako dočasnú možnosť svoj spomínaný dom s tým, že sa oň bude starať a bude platiť nájomné. Bývala tam 2 a pol roka. Nájomné platila sporadicky. Za obdobie, čo bývala v mojom dome, mi dlhuje […]

Pôžička

Požičala som známemu – bývalému kolegovi pomerne vysokú finančnú čiastku. Sľúbil, že mi peniaze v priebehu pár dní vráti, ale uplynul už viac ako rok a peniaze stále nemám. On dlh síce nepopiera, ale zatiaľ ho stále nevrátil. O poskytnutí pôžičky nemám nijaký doklad. Čo môžem v tejto situácii urobiť?   Občiansky zákonník neukladá povinnosť zmluvným stranám uzatvoriť zmluvu o pôžičke […]

Živnosť alebo s.r.o.

Základnou otázkou, ktorou sa zaoberá každý začínajúci podnikateľ je, akú zvoliť formu podnikania. Uvedenú otázku však určite zvažujú aj tí, čo už dlhodobejšie podnikajú, nakoľko forma ich podnikania, sa časom nemusí stať pre nich optimálna a je potrebné pristúpiť k jej zmene.    Najvyužívanejšími formami podnikania sú živnosť a spoločnosť s ručením obmedzeným (ďalej len „s.r.o.“). Obe formy podnikania majú […]

Strata spôsobilosti vykonávať prácu

Pracujem ako operátor v jednom podniku už viac ako desať rokov. Mám zdravotné problémy, pre ktoré nemôžem ďalej vykonávať prideľovanú prácu. Ako mám postupovať vo vzťahu k zamestnávateľovi? V zmysle zákonníka práce je zamestnávateľ povinný preradiť zamestnanca na inú prácu, ak zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť naďalej vykonávať doterajšiu prácu, […]

Nepriznaný invalidný dôchodok

Požiadala som Sociálnu poisťovňu o priznanie invalidného dôchodku. Posudkový lekár Sociálnej poisťovne  – Malacky mi uznal mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť na úrovni 35 %. Proti rozhodnutiu som podala odvolanie, ktoré Sociálna poisťovňa – ústredie zamietla a rozhodnutie Sociálnej poisťovne – Malacky potvrdila. V poučení rozhodnutia je uvedené, že sa voči nemu nedá odvolať a je ho […]

Osobný bankrot po novom

Dňa 01.03.2017 nadobudne účinnosť novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii, ktorá zásadným spôsobom mení spôsob oddlženia (zbavenia sa dlhov) fyzických osôb tzv. osobný bankrot. Domáhať sa oddlženia bude oprávnený každý platobne neschopný dlžník, ktorý je fyzickou osobou, a to buď prostredníctvom konkurzu alebo splátkovým kalendárom. Fyzická osoba je platobne neschopná, ak nie je schopná plniť 180 dní po […]

Neuznaný nárok na dovolenku

Pracujem v súkromnej firme, ktorá k 1. januáru tohto roka zmenila názov aj adresu sídla. Majiteľ zostal ten istý. Miesto výkonu mojej práce ani pracovná náplň sa nezmenili. K 1. januáru 2017 mi však majiteľ „vynuloval“ počet dní dovolenky. Zostalo mi 11 dní z minulého roka, avšak na výplatnej páske je uvedená nula. Starú dovolenku nemôžem čerpať a ani mi […]

Online poradňa

    Vyplnením formulára súhlasíte s týmito podmienkami:

    • advokát nie je povinný odpovedať na Vašu otázku,
    • ak bude Vaša otázka zodpovedaná, bude anonymne zverejnená na tejto stránke aj s odpoveďou,
    • odpoveď má len informačný charakter a nepredstavuje komplexný právny servis,
    • advokát Vám môže poskytnúť kvalifikovanú právnu pomoc iba v prípade disponovania so všetkými informáciami týkajúcimi sa Vášho právneho problému.