DOMÁCE NÁSILIE – právne prostriedky ochrany

Pojem domáce násilie zahŕňa všetky formy fyzického, sexuálneho, psychického, sociálneho alebo ekonomického násilia páchaného v domácnosti alebo v rámci rodiny. Najčastejšími obeťami domáceho násilia sú ženy, avšak ohrozenými skupinami sú aj deti či osoby vyššieho veku. Obete domáceho násilia vzhľadom na jeho špecifický charakter z rôznych dôvodov nevyužívajú existujúce občianskoprávne či verejnoprávne prostriedky ochrany, prípadne o nich ani nevedia.

Ako by teda mali obete domáceho násilia postupovať a aké sú ich právne možnosti? V prvom rade je podstatné, aby sa obete domáceho násilia odhodlali vyhľadať pomoc. Dôležitú úlohu pri pomoci obetiam domáceho násilia zohrávajú viaceré občianske združenia poskytujúce bezplatné psychologické, právne a sociálne poradenstvo (kontakt na viaceré z nich nájdete na stránke Ministerstva vnútra SR http://www.minv.sk/?nasilie).

Proti domácemu násiliu môže najúčinnejšie a najrýchlejšie zasiahnuť polícia, ktorá je povinná reagovať na každé núdzové volanie o pomoc na tel. linku 158 (resp. 112). Polícia môže vstúpiť do bytu, ak sú ohrozené životy a zdravie, hrozí závažná škoda a vec neznesie odklad. Súhlas násilníka so vstupom do bytu, ktorý vlastní či inak užíva, nie je potrebný. Príslušník policajného zboru je oprávnený vykázať osobu zo spoločného obydlia, a to aj počas jej neprítomnosti, ak možno na základe zistených skutočností očakávať útok na život, zdravie, slobodu alebo zvlášť závažný útok na ľudskú dôstojnosť ohrozenej osoby, najmä vzhľadom na predchádzajúce útoky. Takto vykázaná osoba má zákaz vstupu do spoločného obydlia počas 10 dní od vykázania a k ohrozenej osobe sa nesmie priblížiť na vzdialenosť menšiu ako 10 metrov. Policajt zároveň poučí ohrozenú osobu o organizáciách na podporu obetí domáceho násilia a o možnosti podať návrh na nariadenie neodkladného opatrenia. Doručením návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia na súd počas vykázania zo spoločného obydlia sa trvanie vykázania zo spoločného obydlia predlžuje až do nadobudnutia vykonateľnosti rozhodnutia súdu o tomto návrhu. Neodkladným opatrením možno násilníkovi dočasne zakázať vstup do nehnuteľnosti, prípadne obmedziť alebo zakázať približovať sa k obeti či ju akokoľvek kontaktovať. Ak je potrebné zabezpečiť ochranu maloletých detí, súd môže nariadiť, aby bol maloletý dočasne zverený do starostlivosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorú v uznesení určí, pričom o návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia rozhodne súd najneskôr do 24 hodín od jeho doručenia.

Najčastejšie sa domáce násilie vníma ako trestný čin týrania blízkej osoby a zverenej osoby, ktorý je jeho najzávažnejším prejavom. V praxi orgánov činných v trestnom konaní a súdov sú však prejavy domáceho násilia právne kvalifikované aj ako iné trestné činy, a to najmä trestný čin nebezpečného vyhrážania, nebezpečného prenasledovania, ublíženia na zdraví, vydierania, znásilnenia, sexuálneho násilia, sexuálneho zneužívania, pozbavenia osobnej slobody či obmedzovania osobnej slobody. V zmysle novoprijatého Zákona o obetiach trestných činov, ktorý je účinný od januára tohto roku, sa trestným činom domáceho násilia rozumie trestný čin spáchaný násilím alebo hrozbou násilia na príbuznom v priamom rade, osvojiteľovi, osvojencovi, súrodencovi, manželovi, bývalom manželovi, druhovi, bývalom druhovi, rodičovi spoločného dieťaťa alebo inej osobe, ktorá s páchateľom žije alebo žila v spoločnej domácnosti. Spomenutý zákon tiež komplexne upravuje práva obetí trestných činov a ich odškodňovanie.

Pokiaľ násilie nedosahuje intenzitu trestného činu a polícia posúdi násilný čin ako priestupok, postúpi ho na prejednanie príslušnému obvodnému úradu, ktorý môže uložiť peňažnú pokutu. Zároveň však platí, že ak bol akt domáceho násilia kvalifikovaný ako priestupok, ďalší akt domáceho násilia spáchaný rovnakým páchateľom v priebehu nasledujúcich 12 mesiacov bude už posudzovaný ako trestný čin. V prípade, že polícia vyhodnotí situáciu tak, že bol spáchaný trestný čin, z úradnej povinnosti začne trestné stíhanie. Páchateľ môže byť zadržaný a následne aj vzatý do väzby napr. z dôvodu zamedzenia mu pokračovania v trestnej činnosti, o čom rozhoduje súd.

Pokiaľ sa násilia dopúšťa niektorý z manželov, Občiansky zákonník upravuje možnosť podať na súd návrh na obmedzenie alebo úplné vylúčenie manžela, resp. bývalého manžela z užívania spoločnej nehnuteľnosti alebo nehnuteľnosti, ktorú majú spolu v prenájme. Je potrebné preukázať, že ďalšie spolužitie sa stalo neznesiteľným z dôvodu fyzického alebo psychického násilia, alebo hrozby takýmto násilím vo vzťahu k manželovi alebo k blízkej osobe, ktorá býva v spoločnej nehnuteľnosti.

Zároveň dávame do pozornosti, že Generálnou prokuratúrou bola zriadená bezplatná telefónna linka pre týrané osoby 0800 300 700 ako aj e-mail tyranie@genpro.gov.sk. Násilie v rodine v žiadnom prípade nie len súkromnou záležitosťou rodiny, a preto by ani širšie okolie nemalo byť voči nemu ľahostajné. Trestné oznámenie pri podozrení, že došlo k spáchaniu niektorého z trestných činov domáceho násilia môže podať ktokoľvek, nemusí to byť obeť samotná. 

JUDr. František Kurnota, advokát