Odmena

Cieľom našej advokátskej kancelárie nie je len získať odmenu za právne služby, ale v prvom rade pomôcť klientovi. V mnohých prípadoch sa podarí problém klienta vyriešiť už na prvej konzultácii.

Naša advokátska kancelária poskytuje právne služby za odmenu v súlade s Vyhláškou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov.

V závislosti od charakteru a zložitosti právneho prípadu, časovej náročnosti veci a požiadavky klienta, patrí advokátovi tarifná odmena alebo zmluvná odmena.

Tarifná odmena

Tarifná odmena sa stanoví podľa tarifnej hodnoty veci alebo druhu veci, alebo práva a podľa počtu úkonov právnej služby, ktoré advokát vo veci vykoná. Základná sadzba tarifnej odmeny za  jeden úkon právnej služby je  určená v § 9 a nasl. Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov.

Zmluvná odmena

  • podľa počtu hodín účelne vynaložených na vybavenie veci (hodinová odmena),
  • paušálnou sumou (paušálna odmena),
  • podielom na hodnote veci (podielová odmena),
  • tarifnou odmenou dohodnutou inak ako základnou sadzbou tarifnej odmeny.

Spôsoby určenia zmluvnej odmeny môžu byť kombinované.