Dodatočné konanie o dedičstve – novoobjavený majetok poručiteľa

Zistil som, že časť majetku po mojom nebohom otcovi nebola zahrnutá v osvedčení o dedičstve. Jedná sa o nehnuteľnosti, o ktoré mám záujem. Ako mám postupovať, aby som predmetné nehnuteľnosti získal do svojho vlastníctva?

Ak sa po tom, ako bolo pôvodné konanie o dedičstve právoplatne skončené zistí, že v konaní nebol prejednaný všetok majetok, ktorý poručiteľ ku dňu smrti vlastnil, súd vykoná o tomto majetku dodatočné konanie o dedičstve. Na dodatočné konanie o dedičstve je miestne príslušný súd, na ktorom bolo pôvodné konanie o dedičstve skončené.

Konanie o novoobjavenom majetku vášho otca (poručiteľa) začne súd predovšetkým na návrh poručiteľových dedičov, v odôvodnených prípadoch však môže začať konanie aj bez návrhu. Návrh musí okrem všeobecných náležitostí podania obsahovať údaje o poručiteľovi, doklad o smrti poručiteľa, dátum smrti, okruh dedičov a údaje o pôvodnom konaní o dedičstve- kto vykonával pôvodné konanie a pod akou spisovou značkou. Ďalej je potrebné konkretizovať majetok, ktorý má byť predmetom dodatočného konania a doložiť listinné dôkazy preukazujúce vlastníctvo poručiteľa. Ak súd zistí, že majetok označený v návrhu nebol vo vlastníctve poručiteľa, dodatočné konanie o dedičstve zastaví.

Dedenie majetku, ktorý je predmetom dodatočného konania sa spravuje rovnakou právnou úpravou, ako majetok prejednávaný v pôvodnom konaní. To znamená, že ak poručiteľ zanechal závet, v ktorom určil dedičov a ich dedičské podiely ku všetkému jeho majetku, tento závet sa vzťahuje aj na majetok objavený po právoplatnom skončení pôvodného konania. Ak sa poručiteľov závet nevzťahuje na dodatočne objavený majetok alebo ak poručiteľ závet nezanechal vôbec, novoobjavený majetok sa dedí podľa pravidiel dedenia zo zákona.

Je dôležité upozorniť, že dôvodom dodatočného konania o dedičstve nie je porušenie procesných zásad pri konaní alebo vadné skutkové zistenie, ktoré mohlo mať vplyv na pôvodné rozhodnutie, ale neúplnosť podkladov týkajúcich sa rozsahu aktív a pasív dedičstva. Dodatočné konanie len nadväzuje na výsledky pôvodného konania  a pôvodné usporiadanie vzájomných právnych vzťahov medzi dedičmi zostáva zachované. Okruh účastníkov je teda rovnaký ako v pôvodnom konaní, nakoľko objavenie ďalšieho poručiteľovho majetku  nemôže byť príležitosťou k tomu, aby ten, kto nevyužil alebo premeškal možnosť domáhať sa svojho práva dosiahol touto cestou uspokojenie svojho prípadného nároku na dedičstvo alebo jeho časť.

V zmysle vyššie uvedeného sa môžete obrátiť na príslušný súd s návrhom na začatie dodatočného konania o dedičstve, v ktorom súd, resp. poverený notár prejedná novoobjavený majetok.

JUDr. František Kurnota, advokát