Strata spôsobilosti vykonávať prácu

Pracujem ako operátor v jednom podniku už viac ako desať rokov. Mám zdravotné problémy, pre ktoré nemôžem ďalej vykonávať prideľovanú prácu. Ako mám postupovať vo vzťahu k zamestnávateľovi?

V zmysle zákonníka práce je zamestnávateľ povinný preradiť zamestnanca na inú prácu, ak zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť naďalej vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou. Uvedené musí vyplývať z lekárskeho posudku, v ktorom lekár posúdi zdravotnú spôsobilosť zamestnanca na všetky činnosti, ktoré sú vyžadované v rámci náplne práce zamestnanca. Zamestnanec musí lekársky posudok predložiť zamestnávateľovi a ten je následne povinný takéhoto zamestnanca preradiť na inú prácu, ale iba v rámci platnej pracovnej zmluvy. Na práce iného druhu, ako bol dohodnutý v pracovnej zmluve, môže zamestnávateľ preradiť zamestnanca iba po dohode, a to iba v prípade ak nemožno dosiahnuť účel preradenia preradením zamestnanca v rámci pracovnej zmluvy. Ak zamestnávateľ nemôže preradiť zamestnanca na inú pre neho vhodnú prácu, resp. ak zamestnanec nesúhlasí s preradením na prácu iného druhu, ako bol dohodnutý v pracovnej zmluve, mal by zamestnávateľ so zamestnancom ukončiť pracovný pomer výpoveďou alebo dohodou. V prípade, ak tak zamestnávateľ neurobí, nemôže zamestnancovi prideľovať prácu a zamestnanec žiadnu prácu nevykonáva, no napriek tomu je zamestnávateľ povinný vyplácať zamestnancovi mzdu.

Pri skončení pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnávateľa alebo dohodou z dôvodu, že zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, patrí zamestnancovi odstupné. Za daného stavu, keď pracovný pomer trval viac ako desať rokov, je odstupné v prípade skončenia pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnávateľa v sume trojnásobku zamestnancovho priemerného mesačného zárobku. Pri skončení pracovného pomeru dohodou patrí zamestnancovi odstupné v sume štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku. Ak by sa jednalo o chorobu z povolania, pre ktorú zamestnanec nesmie vykonávať danú prácu, patrí zamestnancovi pri skončení pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnávateľa alebo dohodou z tohto dôvodu, odstupné v sume najmenej desaťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku. Nakoľko pracovný pomer trvá viac ako päť rokov, výpovedná doba bude pri skončení pracovného pomeru výpoveďou, tri mesiace.

Zákonník práce zároveň umožňuje zamestnancovi okamžite skončiť pracovný pomer, ak podľa lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ ho nepreradil do 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku na inú pre neho vhodnú prácu. V takomto prípade však zamestnancovi nevzniká právo na odstupné. Zamestnanec, ktorý okamžite skončil pracovný pomer, má však nárok na náhradu mzdy v sume svojho priemerného mesačného zárobku za výpovednú dobu dvoch mesiacov.

Vzhľadom na vyššie uvedené odporúčam, aby ste si zabezpečili lekársky posudok, ktorý následne predložíte zamestnávateľovi. Ďalšie rokovanie so zamestnávateľom ako aj výška odstupného v prípade skončenia pracovného pomeru, bude závisieť od záveru lekárskeho posudku. Teda či z neho bude vyplývať, že ste dlhodobo stratili spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu alebo že pre chorobu z povolania nesmiete vykonávať danú prácu. Samozrejme máte vždy možnosť skončiť pracovný pomer aj výpoveďou podanou zamestnávateľovi. Daná možnosť je najmenej výhodná, nakoľko nedostanete žiadne odstupné a budete povinný u zamestnávateľa vykonávať prácu do skončenia výpovednej doby.

JUDr. František Kurnota, advokát