Neuhradená kúpna cena

Pred siedmimi rokmi som predal pozemok za 30.000,- Eur konateľovi nemenovanej malackej RK. Do času predaja som investoval do IS 12.500 Eur, pri podpísaní zmluvy mi bolo vyplatených 15.000 Eur a ďalších 15.000 Eur malo byť vyplatených v dvoch splátkach do 3 mesiacov od podpísania zmluvy, čo sa však nestalo. Na pozemok si po vklade vlastníckeho práva, súdnou cestou robila nárok aj iná osoba. Nový vlastník, ktorému som pozemok predal, teraz po 7 rokoch, vyhral, a teda súd potvrdil, že sa stal vlastníkom pozemku. On však nechce doplatiť zostávajúcu sumu a tvrdí, že už bola vyplatená, doklad ale nemá on ani ja, keďže som peniaze nedostal. On ale tvrdí, že doklad má. Ak by priniesol falošný doklad, dalo by sa s tým niečo robiť? Veril som mu, ako konateľovi RK a on ma podviedol. Povedal, že peniaze budú vyplatené až po tom ako vyhrá súd. Dá sa s týmto niečo robiť alebo je to už premlčané?

V uvedenom prípade sa kupujúci dostal do omeškania so zaplatením časti kúpnej ceny. Právo na zaplatenie kúpnej ceny sa premlčuje vo všeobecnej trojročnej premlčacej dobe, ktorá začala plynúť nasledujúci deň po splatnosti kúpnej ceny a teda už uplynula. Prebiehajúce súdne konanie nemalo vplyv na jej plynutie. Rovnako už uplynula premlčacia doba pre možnosť odstúpenia od kúpnej zmluvy z dôvodu omeškania.

Písomne uzavretá dohoda sa môže zmeniť alebo zrušiť iba písomne. Nemožno teda uvažovať ani o tom, že došlo k ústnej dohode o zmene splatnosti kúpnej ceny tak, že má byť vyplatená po skončení uvedeného súdneho konania.

Napriek tomu, že nárok na zaplatenie kúpnej ceny je už premlčaný, môžete sa ho domáhať súdnou cestou. Je tu však značné riziku vznesenia námietky premlčania  druhou stranou (kupujúcim). Pri vznesení dôvodnej námietky premlčania, musí súd žalobu zamietnuť. Teda s veľkou pravdepodobnosťou by to tak bolo aj vo vašom prípade. Čo sa týka údajného dokladu o zaplatení, keďže Váš nárok je už premlčaný, je to v zásade irelevantné, pretože kupujúcemu stačí namietať premlčanie.

Do úvahy prichádza podanie oznámenia o podozrení zo spáchania trestného činu podvodu. Avšak v konaní by sa muselo preukázať, že kupujúci už pri uzatváraní zmluvy bol rozhodnutý, že časť kúpnej ceny vám nezaplatí, čo je problematické. Je dôležité upozorniť, že orgány činné v trestnom konaní takéto oznámenia často odmietajú z dôvodu, že prostriedky trestného práva majú byť použité až ako posledná možnosť. Okrem toho, aj trestnosť činu zaniká uplynutím premlčacej doby, ktorá  je odstupňovaná podľa závažnosti trestného činu.

Napriek vyššie uvedeným skutočnostiam odporúčame, aby ste uvedenú vec predložili na posúdenie advokátovi, pretože bez dôkladného oboznámenia sa so všetkými relevantnými skutočnosťami a listinnými dokladmi nie je možné poskytnúť komplexné právne stanovisko. Veľmi vhodné by bolo napríklad posúdiť platnosť samotnej kúpnej zmluvy, i keď je predpoklad, že ak bola zavkladovaná, mala by mať všetky požadované náležitosti.

JUDr. František Kurnota, advokát