Problematické susedské vzťahy

Môj sused má úzky vjazd do domu a keď vystupuje z auta, poškodzuje nám trávnik, lebo po ňom šliape. Keď sme ho upozornili, povedal, veď to nie je vaše, ale mestské. Časť pred domom je mestská, ale sme užívatelia tejto plochy, sadíme tu kvety, kosíme a sú tu vedené inžinierske siete. Tiež nám vo dvore ničí plot medzi domami. Plot sme postavili my a je na našom pozemku. Sused spravil závlahu a 2 krát za deň nám voda strieka na plot. Je preto podmočený, plesnivý a padá. Ničí náš majetok a nie je ochotný spraviť nápravu. Práve naopak tento plot nadstavil plechovou nadstavbou do výšky cca 3 m. Vlhkosť a pleseň napáda nie len plot, ale aj dom. V izbe na prízemí musíme cez deň svietiť, lebo plot tieni, na dvore sa drží vlhkosť a namiesto trávnika rastie mach. Prosíme Vás o pomoc pri riešení.

Správa a udržiavanie obecného majetku, ktorým je vaša predzáhradka, je zo zákona povinnosťou mesta. Je však bežnou praxou, že obyvatelia si zabezpečujú údržbu verejnej zelene v blízkosti vlastnej nehnuteľnosti aj sami. Každý má právo primerane užívať plochy verejnej zelene a zároveň ich nesmie poškodzovať. Preto v prípade, ak by váš sused svojím konaním poškodzoval verejnú zeleň, môžete túto skutočnosť oznámiť mestskému úradu, prípadne mestskej polícii. Sme však toho názoru, že zatiaľ konanie vášho suseda, a to vystupovanie z auta na verejnú zeleň, nedosiahlo intenzity priestupku. Na to, aby ste mohli zabrániť vstupu vášho suseda do predzáhradky, ktorá je mestským pozemkom, by bolo potrebné, aby ste nadobudli výlučné užívacie právo k tomuto pozemku, a to ako vlastníci prípadne nájomcovia pozemku. Riešením by teda bolo požiadať mesto o odkúpenie alebo prenajatie uvedeného pozemku. Zvyčajne býva takýmto žiadostiam zo strany mesta vyhovené. Potom už váš sused nebude oprávnený vstupovať na tento pozemok.

Pokiaľ ide o druhú časť vašej otázky, podľa Občianskeho zákonníka sa vlastník veci musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami.

V prípade, ak sused nadstavil váš plot bez vášho súhlasu, išlo o neoprávnený zásah do vášho vlastníckeho práva. Môžete ho písomne vyzvať na odstránenie nadstavby plota. Ak na výzvu nereaguje, je možné sa podľa Občianskeho zákonníka obrátiť aj na obec. Obec má dbať na to, aby sa rozpory odstránili predovšetkým dohodou, ale disponuje aj kompetenciou predbežne zakázať zásah do pokojného stavu alebo uložiť, aby bol obnovený predošlý stav. Vždy máte samozrejme právo domáhať sa ochrany svojich práv súdnou cestou.

V prípade, že sa nejedná o nadstavbu vášho plota, ale ide v podstate o jeho plot postavený tesne vedľa vášho plota je situácia odlišná. Oplotenie, ak je so zemou spojené pevným základom, je podľa stavebného zákona drobnou stavbou, na ktorú je potrebné ohlásenie stavebnému úradu. Maximálna možná výška oplotenia nie je v právnych predpisoch stanovená. Mesto ju však môže regulovať v územnom pláne prípadne vo všeobecne záväznom nariadení. Právne predpisy len všeobecne stanovujú, že oplotenie nesmie svojím rozsahom, tvarom a použitým materiálom narušiť charakter stavby na oplocovanom pozemku a v jeho okolí. Stavebný úrad tiež môže určiť, že ohlásenú drobnú stavbu možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia. Neohlásenie drobnej stavby je priestupok, za ktorý môže byť stavebník stavebným úradom sankcionovaný pokutou.

Čo sa týka poškodenia plota vplyvom vody, môžete suseda vyzvať na navrátenie do pôvodného stavu, prípadne požadovať náhradu škody. I v tomto prípade platí, že sa môžete domáhať ochrany priamo na obci a samozrejme aj súdnou cestou. Súd môže rozhodnutím zaviazať suseda povinnosťou upustiť od rušivého konania a nahradiť škodu, ktorú spôsobil. Je potrebné však upozorniť, že v konaní môže dôjsť k znaleckému dokazovaniu, čo sa týka príčin a rozsahu poškodenia oplotenia a od jeho záverov bude závisieť rozhodnutie súdu.

JUDr. František Kurnota, advokát