Živnosť alebo s.r.o.

Základnou otázkou, ktorou sa zaoberá každý začínajúci podnikateľ je, akú zvoliť formu podnikania. Uvedenú otázku však určite zvažujú aj tí, čo už dlhodobejšie podnikajú, nakoľko forma ich podnikania, sa časom nemusí stať pre nich optimálna a je potrebné pristúpiť k jej zmene.   

Najvyužívanejšími formami podnikania sú živnosť a spoločnosť s ručením obmedzeným (ďalej len „s.r.o.“). Obe formy podnikania majú svoje výhody a nevýhody, a preto je zodpovedanie vyššie uvedenej otázky čisto individuálnou záležitosťou. Najzákladnejšie rozdiely spočívajú v nasledovnom:

Založenie

Založiť živnosť je pomerne rýchle, jednoduché a menej nákladné ako založenie s.r.o. Podnikať je možné okamihom ohlásenia živnosti a poplatok je 5,- Eur za každú voľnú živnosť (bez poplatku v prípade elektronického ohlásenia) a 15,- Eur za každú remeselnú alebo viazanú živnosť (7,50 Eur v prípade elektronického ohlásenia).

Založenie a vznik s.r.o. je zložitejší a nákladnejší proces. Je potrebné vyhotoviť viacero právnych dokumentov, na čo sú potrebné odborné znalosti a je vhodné obrátiť sa na advokáta. Náklady sú okrem poplatku za živnosť aj poplatok za zápis do obchodného registra vo výške 300,- Eur (150,- Eur pri elektronickom návrhu), ako aj notárske poplatky za osvedčenie podpisov. Taktiež je potrebný minimálny finančný vklad vo výške 5.000,- Eur, ktorý bude tvoriť základné imanie spoločnosti. Na rozdiel od nedávnej právnej úpravy, tá súčasná opäť nevyžaduje pri zakladaní s.r.o. dokladovať splatenie vkladu výpisom z bankového účtu. Postačuje vyhlásenie správcu vkladu, ktorým je vo väčšine prípadov samotný zakladateľ.

Zmeny a ukončenie podnikania

Vykonanie zmien zapísaných údajov u živnosti je jednoduchšie ako pri s.r.o. Zmeny údajov zapísaných v živnostenskom oprávnení sa oznamujú príslušnému Okresnému úradu, odbor živnostenského podnikania. Poplatok za vykonanie zmien je 3,- Eurá, na rozdiel od s.r.o., kde poplatok za každú zmenu údajov zapísaných v obchodnom registri je 66,- Eur (33,- Eur v prípade elektronického podania), pričom je nutné podať návrh na príslušný registrový súd.

Zrušenie živnosti je obdobne oveľa jednoduchšie a rýchlejšie, ako v prípade zrušenia s.r.o., kde je v zásade potrebná likvidácia, čo je administratívne náročný proces.

Ručenie

Zásadným rozdielom medzi porovnávanými formami podnikania je spôsob ručenia za záväzky vzniknuté z podnikania. Kým živnostník ručí za takéto záväzky celým svojím majetkom (aj majetkom patriacim do bezpodielového spoluvlastníctva manželov), spoločníci za záväzky s.r.o. neručia vôbec, resp. ručia iba do výšky nesplatených vkladov. S.r.o. však za svoje záväzky ručí celým svojím majetkom. Z toho dôvodu je s.r.o. bezpečnejšia forma podnikania, nakoľko neohrozuje majetok patriaci samotným spoločníkom.

Účtovníctvo, dane a odvody

Ďalším významným rozdielom je spôsob účtovania. Živnostník má na výber z viacerých možností – uplatňovanie paušálnych výdavkov (60 %), vedenie daňovej evidencie, vedenie jednoduchého účtovníctva alebo podvojného účtovníctva. S.r.o. je povinná viesť podvojné účtovníctvo, ktoré je najnáročnejšie a vyžaduje si odborné znalosti. Podnikateľ teda v prípade s.r.o. v zásade potrebuje účtovníka.

Platenie daní a odvodov je oblasť, ktorá každého podnikateľa rozhodujúceho sa pre niektorú formu podnikania zaujíma snáď najviac. V prípade, že sa podnikateľ v tejto oblasti neorientuje, je vhodné obrátiť sa na odborne spôsobilú osobu poskytujúcu daňové a účtovné poradenstvo. Zároveň platí, že z pohľadu daní a odvodov bude výhodnosť konkrétnej formy podnikania v zásade závisieť od výšky dosahovaných príjmov a možností daňovej optimalizácie.

Jednoznačne teda nie je možné povedať, ktorá forma podnikania je výhodnejšia. To bude závisieť od situácie a požiadaviek konkrétneho podnikateľa. V prípade pochybností ohľadom voľby niektorej z foriem podnikania odporúčame obrátiť sa na odborne spôsobilú osobu napr. advokáta, ktorý Vám pomôže zorientovať sa v danej problematike a uľahčí Vám rozhodovanie. Či už sa rozhodnete pre živnosť alebo s.r.o. odporúčame využiť možnosť elektronickej komunikácie s orgánmi štátnej správy, čo šetrí významným spôsobom čas i peniaze.

JUDr. František Kurnota, advokát