Dlžník v cudzine

Vlastním rodinný dom mimo Malaciek. Mám už dosť vysoký vek, preto tam nechodím často. Keď istá moja známa nemala kde bývať, ponúkla som jej ako dočasnú možnosť svoj spomínaný dom s tým, že sa oň bude starať a bude platiť nájomné. Bývala tam 2 a pol roka. Nájomné platila sporadicky. Za obdobie, čo bývala v mojom dome, mi dlhuje peniaze.  Okrem toho, ani neviem, kde žije. Údajne je v domove dôchodcov na Morave. Akú mám možnosť nájsť ju a prípadne vymáhať dlh na nájomnom?

Napriek tomu, že máte informácie o pobyte vašej známej v Českej republike, je možné, že trvalý pobyt má stále na území SR. Údaje o adrese fyzickej osoby možno získať z Registra obyvateľov Slovenskej republiky. Ministerstvo vnútra poskytuje oznámenie o mieste pobytu obyvateľa na základe písomnej žiadosti. V žiadosti musí byť uvedené:

  • označenie žiadateľa
  • označenie obyvateľa, ktorého pobyt sa požaduje oznámiť
  • odôvodnenie žiadosti.

Pri podaní žiadosti je potrebé zaplatiť správny poplatok vo výške 5,- €.

Čo sa týka možnosti vymáhať dlžné nájomné, pred tým, ako si uplatníte svoje právo na príslušnom súde, je vhodné domáhať sa úhrady dlžného nájomného prostredníctvom predžalobnej výzvy.

Pred uplatnením nároku na súde je však potrebné posúdiť plynutie premlčacej doby. Pri zmluvnom vzťahu z nájmu plynie všeobecná 3-ročná premlčacia doba, a to odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz. To znamená, že premlčacia doba plynie odo dňa, keď sa vaša známa dostala s platením nájomného do omeškania. Ak by premlčacia doba už uplynula, dlžníčka sa môže na súde brániť námietkou premlčania a súd vám nárok na zaplatenie dlžného nájmu neprizná. V takomto prípade môže dlžníčka splniť svoj dlh už len dobrovoľne. Ak premlčacia doba neuplynula, nárok si môžete uplatniť podaním žaloby o zaplatenie dlžného nájomného. Okrem zaplatenia dlžnej sumy môžete žiadať aj úroky z omeškania. Pokiaľ má vaša známa trvalý pobyt na území SR, na konanie je príslušný okresný súd, v ktorého obvode má trvalý pobyt. Pokiaľ by mala pobyt v ČR, možno ju žalovať na súde v ČR, ale majú právomoc konať aj slovenské súdy.

Súd môže pri doručovaní písomností zistiť, že žalovaná sa skutočne nezdržuje na adrese, ktorá je uvedená v Registri obyvateľov ako adresa trvalého pobytu. V takom prípade, keďže existuje dôvod domnievať sa, že žalovaná sa zdržuje na území ČR, môže súd využiť osobitný mechanizmus zisťovania adresy pobytu účastníka civilného konania v cudzine. Ak je slovenskému súdu známa posledná adresa žalovanej na území ČR alebo je možné inak dôvodiť predpokladané miesto pobytu, obráti sa na miestne príslušný okresný alebo obvodný súd v  ČR.

Predpokladom úspechu v konaní je však okrem spomenutého neuplynutia premlčacej doby aj preukázanie existencie platného nájomného vzťahu medzi vami a vašou známou, čo môže byť bez písomnej nájomnej zmluvy problematické. Zákon však pripúšťa aj uzavretie ústnej nájomnej zmluvy. V prípade, že sa rozhodnete domáhať svojho nároku súdnou cestou, odporúčame obrátiť sa na advokáta.

JUDr. František Kurnota, advokát