Chránená dielňa a pracovisko

Manžel je ZŤP a chcel by v našom dome prevádzkovať živnosť, a to poskytovanie  liečebných masáží. Je možné v takomto prípade zriadiť chránenú dielňu?

Chránenú dielňu definuje zákon o službách zamestnanosti ako pracovisko, na ktorom právnická osoba alebo fyzická osoba zriadi viac ako jedno pracovné miesto pre občana so zdravotným postihnutím a na ktorom pracuje najmenej 50 % občanov so zdravotným postihnutím. Za chránené pracovisko sa považuje pracovisko, na ktorom právnická osoba alebo fyzická osoba zriadi pracovné miesto pre občana so zdravotným postihnutím a pracovné miesto sa nevytvára v chránenej dielni. Za chránené pracovisko sa považuje aj pracovisko, na ktorom občan so zdravotným postihnutím prevádzkuje samostatnú zárobkovú činnosť. Chránené pracovisko môže byť zriadené aj v domácnosti občana so zdravotným postihnutím.

Postavenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska priznáva úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta, kde sa bude pracovisko, ktoré je chránenou dielňou alebo chráneným pracoviskom zriaďovať, na základe písomnej žiadosti. Súčasťou žiadosti o priznanie postavenia chránenej dielne alebo chráneného pracoviska je popis pracovnej činnosti, pracoviska a jeho umiestnenia, pracovných podmienok a doklad o vlastníctve priestorov alebo o nájme priestorov. Osoba, ktorá žiada o priznanie postavenia chránenej dielne alebo chráneného pracoviska je povinná predložiť úradu aj rozhodnutieorgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva (kladný posudok regionálneho úradu verejného zdravotníctva). Po splnení podmienok úrad prizná postavenie chráneného pracoviska na dobu neurčitú.

Čo sa týka konkrétnej činnosti vykonávania masáží, treba rozlišovať medzi masérskymi službami, ktoré sú viazanou živnosťou v zmysle živnostenského zákona a výkonom samostatnej zdravotníckej praxe maséra podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Na získanie živnostenského oprávnenia pri viazanej živnosti je potrebné splniť všeobecné a osobitné podmienky prevádzkovania živnosti. Všeobecnými podmienkami sú: vek 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony, bezúhonnosť (preukazuje sa výpisom z registra trestov). Osobitnou podmienkou je preukázanie odbornej spôsobilosti, ktorým pri masérskych službách je: 

  • doklad preukazujúci absolvovanie strednej zdravotníckej školy, alebo
  • doklad preukazujúci absolvovanie masérskeho kurzu zakončeného skúškou, organizovaného inštitúciou akreditovanou príslušným ústredným orgánom štátnej správy, alebo
  • doklad preukazujúci absolvovanie lekárskej fakulty alebo zdravotníckej univerzity, alebo
  • doklad preukazujúci absolvovanie vysokej školy telovýchovného smeru.

Živnosťou však nie je činnosť pri výkone povolaní zdravotníckych pracovníkov podľa osobitných predpisov. Na výkon samostatnej zdravotníckej praxe maséra (zdravotníckeho pracovníka) sa vyžaduje licencia, ktorú vydáva Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov. V oboch prípadoch, či už budete vykonávať viazanú živnosť – masérske služby alebo pôjde vo vašom prípade o výkon samostatnej zdravotníckej praxe maséra ide o samostatnú zárobkovú činnosť v zmysle zákona o službách zamestnanosti.

Z uvedeného vyplýva, že ak váš manžel chce prevádzkovať samostatnú zárobkovú činnosť vo vašom dome, má možnosť požiadať  o priznanie  postavenia chráneného pracoviska. Štát stimuluje vytváranie chránených dielní a chránených pracovísk aj poskytovaním viacerých príspevkov, o ktoré môžete rovnako požiadať. Bližšie informácie ako postupovať Vám budú bezpochyby poskytnuté na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.

JUDr. František Kurnota, advokát