Nepriznaný invalidný dôchodok

Požiadala som Sociálnu poisťovňu o priznanie invalidného dôchodku. Posudkový lekár Sociálnej poisťovne  – Malacky mi uznal mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť na úrovni 35 %. Proti rozhodnutiu som podala odvolanie, ktoré Sociálna poisťovňa – ústredie zamietla a rozhodnutie Sociálnej poisťovne – Malacky potvrdila. V poučení rozhodnutia je uvedené, že sa voči nemu nedá odvolať a je ho možné napadnúť už iba žalobou podanou do dvoch mesiacov na súde. Ako mám v danej veci ďalej postupovať?

V prvom rade je potrebné uviesť, že bez náležitého zistenia rozhodujúcich skutočností (oboznámenie sa s listinnými dokladmi) nie je možné zaujať stanovisko k samotnému nároku na invalidný dôchodok, resp. k percentuálnemu zhodnoteniu miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.

V prípade, ak ste toho názoru, že posudkový lekári Sociálnej poisťovne nesprávne posúdili Váš zdravotný stav, máte za danej situácie možnosť podať v lehote dvoch mesiacov od oznámenia rozhodnutia správnu žalobu podľa § 199 a nasl. Správneho súdneho poriadku. Žalobu je potrebné podať na vecne a miestne príslušnom súde, ktorým je Krajský súd v Bratislave.

V konaniach o správnych žalobách v sociálnych veciach zákon uvádza výnimku z povinného zastúpenia. To znamená, že v predmetnom konaní žalobca nemusí byť zastúpený advokátom.

Súd žalobu podanú fyzickou osobou posudzuje neformálne a nie je viazaný žalobnými bodmi.

V žalobe je potrebné uviesť:

  • označenie súdu, ktorému je určené (Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, Bratislava)
  • označenie žalobcu (meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia)
  • označenie žalovaného (Sociálna poisťovňa – ústredie, so sídlom Ul. 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava)
  • označenie druhu žaloby (Správna žaloba v sociálnych veciach)
  • označenie konania, v ktorom sa žalobca domáha nápravy (číslo konania)
  • deň vydania rozhodnutia a deň jeho doručenia alebo iného oznámenia žalobcovi
  • opísanie rozhodujúcich skutočností – dôvody žaloby
  • označenie dôkazov
  • podpis žalobcu
  • k žalobe je potrebné priložiť kópiu napadnutého rozhodnutia, prípadne ďalšie dôkazy.

V súdnom konaní začatom na základe správnej žaloby budú vznikať určité výdavky – trovy konania. Prvým výdavkom žalobcu bude súdny poplatok za podanie správnej žaloby, ktorý je v zmysle zákona o súdnych poplatkoch vo výške 70,- Eur. Ak to odôvodňujú pomery účastníka konania, môže súd na návrh priznať oslobodenie od súdneho poplatku. Ďalšími výdavkami sú prípadné trovy právneho zastúpenia, ak sa žalobca dá zastúpiť advokátom. Súd prizná žalobcovi voči žalovanému právo na úplnú alebo čiastočnú náhradu dôvodne vynaložených trov konania, ak mal žalobca vo veci celkom alebo sčasti úspech. Právo na náhradu dôvodne vynaložených trov môže súd priznať aj žalovanému.