Podielové spoluvlastníctvo

Som podielovým spoluvlastníkom pozemku. Na mojej časti tohto pozemku by som si chcel postaviť rodinný dom. Ako mám postupovať vo vzťahu k ostatným spoluvlastníkom v prípade, že nebudú súhlasiť?

V prvom rade, je nutné upozorniť, že spoluvlastnícky podiel na spoločnej veci nemožno chápať ako určitú reálne určenú časť spoločnej veci, ktorá by bola vo výlučnom vlastníctve či užívaní niektorého zo spoluvlastníkov. Spoluvlastnícky podiel len vyjadruje mieru, akou sa spoluvlastníci podieľajú na právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníctva k spoločnej veci. Znamená to, že v prípade pozemku v podielovom spoluvlastníctve má každý spoluvlastník práva vždy k celému pozemku, nie len k určitej presne vymedzenej časti. Teda nemožno hovoriť o nejakej vašej konkrétnej časti pozemku, ale len o určitom spoluvlastníckom podiele, ktorému zodpovedá určitá výmera pozemku.

Nakoľko plánujete na uvedenom pozemku výstavbu rodinného domu, je potrebné pristúpiť k zrušeniu a vyporiadaniu vášho podielového spoluvlastníctva.

Ako spoluvlastníci by ste sa mali najprv pokúsiť o zrušenie a vzájomné vyporiadanie podielového spoluvlastníctva dohodou. Pretože ide o nehnuteľnosť, dohoda musí byť písomná. Zároveň bude potrebné podať po uzavretí dohody návrh na vklad do katastra nehnuteľností. Pokiaľ ide o spôsob vyporiadania, môžete sa dohodnúť na reálnom rozdelení pozemku podľa veľkosti podielov (za týmto účelom bude nutné dať vyhotoviť geodetovi geometrický plán), alebo na tom, že celý pozemok pripadne vám za náhradu vyplatenú ostatným spoluvlastníkom.

Ak k dohode z akýchkoľvek dôvodov nedôjde, môžete podať návrh na súd, aby rozhodol o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva. Súd v prvom rade skúma, či je možné pozemok dobre rozdeliť medzi spoluvlastníkov.  Ak áno, musí vždy postupovať tak, že pozemok rozdelí, a to aj v prípade že to žiaden zo spoluvlastníkov nenavrhuje. Ak rozdelenie možné nie je, súd prikáže pozemok za primeranú náhradu najčastejšie jednému spoluvlastníkovi. V oboch prípadoch je súd povinný prihliadať na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Len ak by pozemok žiaden zo spoluvlastníkov nechcel (čo nie je váš prípad) súd by nariadil jeho predaj a výťažok by rozdelil podľa podielov. Zároveň v určitých prípadoch súd pri zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva rozdelením pozemku môže zriadiť vecné bremeno k novovzniknutej nehnuteľnosti v prospech vlastníka inej novovzniknutej nehnuteľnosti.

Odporúčame teda obrátiť sa najskôr na ostatných spoluvlastníkov s návrhom dohody na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. Ak sa nedohodnete, nemáte inú možnosť, než riešiť vec súdnou cestou.