Pôžička

Požičala som známemu – bývalému kolegovi pomerne vysokú finančnú čiastku. Sľúbil, že mi peniaze v priebehu pár dní vráti, ale uplynul už viac ako rok a peniaze stále nemám. On dlh síce nepopiera, ale zatiaľ ho stále nevrátil. O poskytnutí pôžičky nemám nijaký doklad. Čo môžem v tejto situácii urobiť?  

Občiansky zákonník neukladá povinnosť zmluvným stranám uzatvoriť zmluvu o pôžičke písomne. Teda ústna zmluva o pôžičke je platná a účinná.

Absenciu písomného dokladu o poskytnutí pôžičky možno napraviť tzv. „uznaním dlhu“. Ide o jednostranný právny úkon dlžníka adresovaný veriteľovi (vám), ktorým dlžník písomne uzná, že zaplatí svoj dlh určený čo do dôvodu aj výšky. Teda v uznaní dlhu musí byť jasne špecifikovaný dôvod dlhu, ktorým je v danom prípade ústna zmluva o pôžičke z určitého dňa, výška dlhu a nakoniec musí obsahovať aj prísľub dlžníka tento dlh zaplatiť. Z dôvodu právnej istoty odporúčam, aby bol podpis dlžníka na uznaní dlhu úradne overený.

Jednostranný úkon znamená, že nie je potrebný váš podpis alebo súhlas na platnosť uznania dlhu. Pokiaľ sa však v uznaní dlhu uvedie aj dohoda o splácaní dlhu v splátkach alebo sa týmto uznaním dlhu predlžuje splatnosť dlhu, je potrebný aj váš podpis. Uznanie dlhu zakladá vyvrátiteľnú právnu domnienku, že v čase jeho uznania, dlh existoval.

Nakoľko uvádzate, že dlžník je v omeškaní s vrátením dlhu niečo vyše roka, nedošlo ešte k jeho premlčaniu, keďže premlčacia doba je v danom prípade 3 roky.

Uznanie dlhu má tiež ten účinok, že dochádza k zastaveniu plynutia pôvodnej premlčacej doby a namiesto nej odo dňa, keď došlo k uznaniu dlhu (resp. odo dňa uplynutia lehoty na plnenie, ak bola takáto lehota v uznaní dlhu uvedená a odsúhlasená veriteľom), začne plynúť nová desaťročná premlčacia doba. V rámci tejto doby sa môžete kedykoľvek domáhať na príslušnom súde svojho práva na vrátenie pôžičky bez toho, aby dlžník mohol úspešne namietať premlčanie dlhu.

Veľmi výhodné by vo Vašom prípade bolo docieliť uznanie dlhu formou notárskej zápisnice, ktorá (v prípade, ak s tým dlžník súhlasí), predstavuje exekučný titul, na základe ktorého poverený súdny exekútor môže vykonať exekúciu. To znamená, že v takom prípade nie je potrebné podávať žalobu na príslušnom súde, ale rovno navrhnúť vykonanie exekúcie.

Teda vaše možnosti sú nasledovné. Môžete osloviť dlžníka s tým, aby písomne uznal svoj dlh, pričom odporúčam, aby sa tak stalo formou notárskej zápisnice v zmysle vyššie uvedeného. Ak sa tak nestane, máte stále možnosť domáhať sa svojho nároku súdnou cestou. Ak však dlžník Váš nárok na vrátenie pôžičky bude rozporovať (teda tvrdiť, že nič nedlží), bude problematické preukázať dôvodnosť vášho nároku. Ako dôkaz však môžu slúžiť aj svedecké výpovede a pod. Ak svoj nárok nepreukážete, súd žalobu zamietne a vy budete zaviazaná uhradiť trovy konania.

JUDr. František Kurnota, advokát