Vyporiadanie BSM

S manželom sme v rozvodovom konaní a neviem ako mám postupovať vo veci vyporiadania nášho spoločného majetku. Komunikácia s manželom je problematická. Prosím poraďte mi, aké mám možnosti a čo by bolo najlepšie?

V momente nadobudnutia právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva vaše bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (ďalej len „BSM“) zaniká a môžete pristúpiť k vyporiadaniu spoločného majetku zo zaniknutého BSM. Existujú tri spôsoby ako môže dôjsť k takémuto vyporiadaniu, a to dohodou, rozhodnutím súdu alebo zo zákona uplynutím trojročnej lehoty.

Najvhodnejší riešením je bezpochyby vyporiadanie BSM dohodou. Ak je predmetom vyporiadania aj nehnuteľný majetok, zákon pre platnosť dohody vyžaduje písomnú formu, pričom pre jej účinnosť je potrebný vklad do katastra nehnuteľností. Z dôvodu právnej istoty je vhodné uzatvoriť dohodu vždy v písomnej forme.

Ak z akéhokoľvek dôvodu manželia nie sú schopný dospieť k dohode, do úvahy prichádza vyporiadanie BSM súdnou cestou. Tento spôsob je však zdĺhavejší a značne nákladnejší, preto rozhodne odporúčame pokúsiť sa dohodnúť mimosúdne. Súd pri vyporiadaní musí v zmysle zákona vychádzať z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je zároveň oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok.Ďalej súd prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí.Pri určení miery pričinenia musí vziať zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti.V praxi nie je väčšinou možné, aby hodnota vecí rozdelených medzi manželov bola u oboch rovnaká. Z uvedeného dôvodu súd spravidla uloží tomu z manželov, ktorý nadobudol majetok vo vyššej hodnote, aby druhému z manželov poskytol zodpovedajúcu finančnú náhradu.

Ak do troch rokov od zániku BSM nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, dochádza k vyporiadaniu zo zákona. V uvedenom prípade platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné.

Nemožno opomenúť, že v rámci vyporiadania BSM sa za účelom komplexného vyriešenia majetkových vzťahov manželov rovnakým spôsobom vyporiadavajú aj spoločné dlhy.

JUDr. František Kurnota

advokát