Neplatenie výživného

Bývalý manžel mi už vyše roka neplatí výživné na syna. Pôvodne bol po rozvode súdom zaviazaný platiť 1000 slovenských korún mesačne, po prechode na euro to bolo 33 €. Neskôr sa mi podarilo súdnou cestou zvýšiť na 80 €, čo mimochodom stále nepovažujem za adekvátne, ale nedostávam ani to. Bývalý manžel argumentuje, že je dlhodobo PN a okrem nemocenskej nemá stály príjem. Mám čakať, kým začne pracovať a dlh na výživnom mi doplatí? Obávam sa, že to potrvá veľmi dlho.

V prípade neplnenia si vyživovacej povinnosti právny poriadok ponúka niekoľko možností ako docieliť úhradu výživného, a to – podanie návrhu na vykonanie exekúcie, podanie trestného oznámenia a podanie žiadosti o náhradné výživné.  

Návrh na vykonanie exekúcie môžete podať bezprostredne po tom, ako sa Váš bývalý manžel dostal do omeškania s platením výživného. K návrhu je potrebné priložiť rodný list dieťaťa a exekučný titul, teda právoplatný a vykonateľný rozsudok súdu, ktorým bol Váš manžel zaviazaný platiť výživné na dieťa. Pokiaľ je dieťa plnoleté, návrh na vykonanie exekúcie podáva dieťa vo vlastnom mene. Exekútor po splnení zákonných podmienok vykoná exekúciu napríklad zrážkami zo mzdy, predajom hnuteľných vecí či predajom nehnuteľností.

Ak si povinný rodič neplní uloženú vyživovaciu povinnosť najmenej tri po sebe nasledujúce mesiace od splatnosti poslednej splátky výživného, a ak exekučné konanie trvá najmenej tri mesiace od doručenia návrhu na vykonanie exekúcie a povinná osoba nezačala platiť výživné, oprávnený rodič môže podať žiadosť o náhradné výživné. Zároveň je však potrebné spĺňať podmienku, že priemerný mesačný príjem oprávnenej osoby a spoločne posudzovaných osôb za posledných šesť kalendárnych mesiacov predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, v ktorom bola podaná žiadosť o náhradné výživné, nepresahuje 2,2 násobok sumy životného minima.Náhradné výživné je dávka poskytovaná štátom na zabezpečenie výživy nezaopatreného dieťaťa, ak si niektorý z rodičov neplní vyživovaciu povinnosť. Žiadosť sa podáva na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý Vám poskytne v danej veci bližšie informácie. Pokiaľ je dieťa plnoleté, žiadosť podáva dieťa vo vlastnom mene.

Ďalšou zákonnou možnosťou v súvislosti s neplnením vyživovacej povinnosti je podanie trestného oznámenia na povinného rodiča. Neplatenie výživného najmenej tri mesiace v období dvoch rokov je trestným činom zanedbania povinnej výživy podľa Trestného zákona. Orgány činné v trestnom konaní nevymáhajú dlžné výživné, ale podanie trestného oznámenia môže povinného rodiča motivovať k splneniu jeho povinnosti, nakoľko dodatočné zaplatenie dlžného výživného pred tým, než sa súd pobral na záverečnú poradu, spôsobuje zánik trestnosti. K zániku trestnosti dôjde aj vtedy, ak bolo poskytnuté náhradné výživné a povinný rodič poskytol príslušnému úradu náhradu takéhoto výživného.

Zdravotný stav povinného rodiča ani dlhodobejšia práceneschopnosť nezbavujú Vášho bývalého manžela jeho vyživovacej povinnosti. Zároveň je dôležité upozorniť, že v prípade zmeny pomerov môže povinný rodič požiadať o zníženie vyživovacej povinnosti a súd môže upraviť výživné aj spätne od času, kedy došlo k zmene pomerov. Spotrebované výživné sa však pri maloletom dieťati nevracia. Je samozrejme na Vašom zvážení, či pristúpite k vymáhaniu výživného v exekučnom konaní. Ak to však neurobíte, nemôžete žiadať ani o tzv. náhradné výživné a rovnako môže dôjsť k premlčaniu starších splátok výživného. Právo na výživné sa síce nepremlčuje, avšak jednotlivé opakujúce sa plnenia výživného sa premlčujú v trojročnej premlčacej dobe.  

JUDr. František Kurnota, advokát