Právne služby

  • právne zastúpenie dlžníka v konkurznom konaní vrátane prípravy návrhu na vyhlásenie konkurzu
  • právne zastúpenie veriteľa v konkurznom konaní vrátane prípravy návrhu na vyhlásenie konkurzu
  • zastupovanie veriteľa pri uplatňovaní jeho pohľadávky v konkurznom resp. v reštrukturalizačnom konaní a jeho následné zastupovanie v tomto konaní
  • právne zastupovanie klienta na prieskumných pojednávaniach, schôdzach veriteľov, príp. zasadaniach veriteľských výborov
  • právne zastupovanie konkurzného veriteľa v súdnom konaní o určení výšky a pravosti pohľadávok
  • právne zastupovanie vlastníka veci v súdnom konaní o vylúčení vecí zo súpisu konkurznej podstaty
  • chránenie záujmov klienta pri speňažovaní majetku úpadcu
clause-684509_1920