Obchodné právo

 • vypracovanie a pripomienkovanie obchodnoprávnych zmlúv
 • mimosúdne a súdne vymáhanie pohľadávok z obchodnoprávnych záväzkových vzťahov
 • poskytovanie komplexných právnych služieb pri zakladaní obchodných spoločností a družstiev vrátane zápisu do Obchodného registra
 • poskytovanie komplexných právnych služieb v súvislosti so zmenami v obchodných spoločnostiach a družstvách, vrátane zápisu údajov do Obchodného registra
 • poskytovanie právneho poradenstva v oblasti prevodu obchodných podielov spoločníkov v obchodných spoločnostiach
 • zlučovanie, rozdelenie alebo splynutie obchodných spoločností
 • komplexné právne poradenstvo v oblasti internetového predaja – oblasť e-shopov
 • vypracovanie a pripomienkovanie spotrebiteľských zmlúv, všeobecných obchodných podmienok, reklamačných poriadkov, formulárov na odstúpenie od zmluvy a ďalších legislatívou vyžadovaných dokumentov
 • vypracovanie a pripomienkovanie všetkých dokumentov vyžadovaných GDPR (nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
 • spracovanie právnych analýz a iných, klientom požadovaných písomností, vyjadrení, odporúčaní, návrhov riešení, žiadostí, výziev, vysvetlení, príp. iných podaní
 • právne zastupovanie klienta vo vzťahu k obchodným partnerom
 • poskytovanie právneho poradenstva pri hľadaní a získavaní investorov prípadne spoluinvestorov v konkrétnych projektoch, zastupovanie klienta v rokovaniach s potenciálnymi investormi
 • poskytovanie právnych služieb pri vypracovávaní právneho auditu (Due Diligence)
 • poskytovanie právneho poradenstva v oblasti medzinárodnej prepravy tovaru (CMR)
 • poskytovanie právneho poradenstva v oblasti verejného obstarávania
 • poskytovanie poradenstva v súvislosti s financovaním projektov z fondov Európskej únie spracovanie požadovaných podkladov a zmlúv

Advokátska kancelária pri práci využíva kvalifikovaný elektronický podpis (KEP), čím značne šetrí nielen čas svojich klientov ale najmä ich finančné prostriedky, z dôvodu znížených súdnych a správnych poplatkov.