Občianské právo

  • vypracovanie a pripomienkovanie všetkých súkromnoprávnych zmlúv v oblasti občianskeho práva (kúpne zmluvy, darovacie zmluvy, zmluvy o zriadenie vecného bremena, nájomné zmluvy, zmluvy o pôžičke, záložné zmluvy, zmluvy o postúpení pohľadávok, zmluvy o dielo, príkazné zmluvy a iné)
  • vypracovanie žalôb, návrhov, podnetov, vyjadrení, odvolaní, dovolaní a iných písomných podaní
  • vymáhanie pohľadávok
  • zastupovanie klienta vo všetkých druhoch konaní na súdoch, finančných orgánoch a iných orgánoch verejnej moci, ako aj na orgánoch územnej a záujmovej samosprávy
  • poskytovanie právneho poradenstva v oblasti nehnuteľností a výstavby
  • zastupovanie klienta v dedičskom konaní
  • zastupovanie klienta v exekučnom konaní
  • poskytovanie právnych služieb a zastupovanie klienta v súvislosti s verejnými súťažami tak na strane predávajúceho ako aj na strane kupujúceho
  • poskytovanie právnych služieb vo veciach ochrany osobnosti fyzickej osoby a dobrého mena právnickej osoby
  • poskytovanie ďalších právnych služieb vo všetkých oblastiach činnosti klienta podľa požiadaviek, potrieb a pokynov klienta
clause-684509_1920