Pracovné právo

  • vypracovávame pre potreby zamestnávateľov (právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom) pracovné zmluvy, dohody v oblasti pracovného práva, pracovné poriadky, organizačné poriadky, interné smernice a postupy, právne dokumenty týkajúce sa všetkých foriem skončenia pracovného pomeru
  • zastupovanie zamestnávateľa v spore so zamestnancom alebo štátnym orgánom v oblasti pracovnoprávnych vzťahov
  • zastupovanie zamestnanca v prípade neplateného skončenia pracovného pomeru, nevyplatenia mzdy a odstupného a iných pracovnoprávnych sporoch
clause-684509_1920