Rodinné právo

  • poskytovanie právneho poradenstva a zastupovanie klientov v rozvodovom konaní
  • vypracovanie a posudzovanie zmluvnej dokumentácie v súvislosti s vyporiadaním bezpodielového spoluvlastníctva manželov
  • poskytovanie právneho poradenstva a zastupovanie klientov pri domáhaní sa práv súvisiacich s vyživovacou povinnosťou
  • právne poradenstvo vo veciach týkajúcich sa zverenia detí do výchovy jednému z rodičov, vo veciach výživného a úpravy styku rodičov s maloletými deťmi
  • vypracovanie podaní na súdy a iné orgány verejnej moci a zastupovanie klientov v konaní pred súdom a pred inými orgánmi verejnej moci
clause-684509_1920